500+

 

Wsparcie na drugie i kolejne dziecko będzie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze zaś lub jedyne dziecko pieniądze wypłacone zostaną tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 złotych netto na osobę w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych na osobę

 

Kontakt w gminie:

e-mail: 500+(malpa)gmina.tarnow.pl

tel: 14 688 01 57

(ogólne informacje można uzyskać pod każdym nr tel w GOPS oraz u pracowników socjalnych)

Wnioski są przyjmowane w budynku urzędu gminy (piwnica, obok Straży Gminnej) w godz. :

Poniedziałek: 7:30 – 16:30 

Pozostałe dni: 7:30-15:30

 

Wnioski będzie można składać:
– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnów (piwnice, obok Straży Gminnej)
– przez Internet, wykorzystując:
* bankowość elektroniczną
* platformę usług elektronicznych ZUS,
* portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia),
* przez ePUAP (konieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:
• Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
• Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
• Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
• Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
• Dokument potwierdzający stan cywilny: separacją, rozwód — prawomocny wyrok sądu, akt zgonu w przypadku wdowy/wdowca.

Dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2014 r, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy,
• osoby mające zasądzone alimenty — prawomocny wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
• osoby mające zasądzone alimenty a nie nieotrzymujących ich w pełnej wysokości – zaświadczenie od komornika za 2014 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz; osoby spoza rodziny,
• w przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2014 r. a podjęły zatrudnienie w-2015 r. i 2016 r. zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
• osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2014 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę . rozpoczęcia pracy,
• w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2014).

Uwaga: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będa pozyskiwanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

 

Szczegółowe informacje oraz najczęscie zadawane pytania dot. Programu 500+ znajdują się na stronie Empatii –https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/pytania-i-odpowiedzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 

Infolinia programu Rodzina 500 plus: 12 392 15 83,  12 392 15 85 (dla woj. Małopolskiego)

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

 

Bieżące informacje dostępne są także w zakładce 500+ na stronie gmina.tarnow.pl

 

Wniosek:

– Wniosek 500+ z załącznikami (pdf)

Wniosek 500+ – wersja edytowalna – Ministerstwo