Wspieraj-pomagaj-rozwijaj – zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.
Rodzinę ustanawia wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodziny przy współpracy z asystentem pomagają rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Obok satysfakcji z pomocy innym, rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Kierownikiem Ośrodka.

Rodziny zainteresowane zachęcamy do kontaktu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 14 688 01 50