Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – edycja 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację z Wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który  dofinansowany jest ze środków Wojewody.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacją programu polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki w wysokości 284 331 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.
Wkład własny Gminy w realizację zadania to 146 000 zł.