Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – dotacja

Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Środki w wysokości 6 881,87 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.

Środki w wysokości 13 955,13 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.