Projekt „Pomocna Dłoń”

Małopolskie Centrum Medyczne z siedzibą w Tarnowie, w związku z realizacją projektu pn. „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-20 informuje o organizowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny poprzez funkcjonowanie w latach 2018-23 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu będzie utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego Ośrodka oferującego całodobowy, czasowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również, 30 osób niesamodzielnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania oraz 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych korzystających z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

Zadaniem projektu jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych poprzez czasowe odciążenie w opiece nad osobą niesamodzielną oraz kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na potrzeby wsparcie mające na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

W ramach projektu utworzone zostanie całodobowe doradztwo telefoniczne- infolinia. Wsparcie poprzez infolinię ma na celu ułatwienia dostępu do wiedzy opiekuńczej oraz zwiększenie dostępu opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń. W okresie realizacji projektu przewiduje się udzielenie 3240 indywidualnych porad telefonicznych.

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach infolinii oraz szkoleń kierowane są także do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest przez Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie w partnerstwie z Gminą Tarnów, Gminą Wierzchosławice oraz Stowarzyszenie eMagra.

Wartość projektu: 4.193.283,46

Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 3.564.290,94

Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon/