Dinansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dotacja 2018

Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Środki w wysokości 26 092 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.

Środki w wysokości 10 262 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.