Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – dotacja 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dofinansowanie z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który dofinansowany jest ze środków Wojewody.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacją programu polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki w wysokości 274 594 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.
Wkład własny Gminy w realizację zadania to 144 800 zł.