Uchwały RG Tarnów z 21 lutego 2019 r.

Rada Gminy Tarnów na V Sesji w dniu 21 lutego br. przyjęła następujące uchwały dot. pomocy społecznej:

UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego dla programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieliletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie