Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. – dotacja 2019

Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Środki w wysokości 31 440 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.