Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -dotacja na 2020

W 2020 r. GOPS Tarnów uzyskał dofinansowanie zewnętrzne. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie jako dodatku dla pracowników socjalnych.

Środki w wysokości 24 167 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.