Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: dostawę węgla kamiennego – orzech dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.

Informacja o postępowaniu znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Tarnów pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/gopsgt,a,1820447,zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych-na-dostawe-wegla-opalowego-orzech-dla-klientow-gminnego-osro.html