Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 do dnia 23 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Tarnów pod numerem 14 688 01 50.

Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2021-1607011377.pdf

karta-zgloszenia-do-Programu-AOON—edycja-2021