Konkretna pomoc w ramach programu Wspieraj Seniora

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia:

Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
osobom poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępniania danych wrażliwych). W ramach programu może być również udzielana pomoc w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. Koszt realizowanych zakupów oraz dostarczanych ciepłych posiłków ponoszony jest przez Seniora.

Realizacja usługi wsparcia w ramach programu nie przysługuje osobie, która ma przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

Wariant I:

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej
po zrobieniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Wariant II:

Zadzwoń bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie pod numer: 14 688 01 52 lub 14 688 01 53 lub 14 688 01 50

GOPS wyznacza osobę do pomocy. W celu bezpieczeństwa podane zostanie imię i nazwisko tej osoby (które warto sobie zapisać). W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów zasady i sposób rozliczenia ustala się indywidualnie podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!