Dofinansowanie – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja -2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja -2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany od 12.04.2021 do 31.12.2021 roku dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkujących gminę Tarnów.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 132 009 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 132 009 zł.

Celem wsparcia jest:
– zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego osób niepełnosprawnych
– ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Zakres wsparcia usług asystenckich:
a) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Rezultatem zadania będzie 2700 godzin wsparcia asystenta.