Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – dofinansowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dofinansowanie w ramach wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacją programu polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki na realizację zadania pochodzą w 80 % ze środków Budżetu Państwa a 20 % stanowi wkład własny Gminy Tarnów.
Wartość dofinansowania 280 370 zł
Całkowity koszt zadania 410 370 zł

Po aneksie:

Wartość dofinansowania: 432 800,00
Całość zadania to 562 800 zł

Kwota 130 000 to środki własne gminy