Wnioski o zasiłek rodzinny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  przypomina o terminach składania wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2021/22.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 lipca (elektronicznie – przez portal empatia.mrpips.gov.pl) lub tradycyjnie – papierowo od 1 sierpnia br.

Zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Nowy okres będzie trwał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia mogą ubiegać się również o dodatki na przykład z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatki przewidziano również dla rodzin wielodzietnych oraz samotnych rodziców.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego: zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Po przekroczeniu tych progów obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Miesięcznie to:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-rodzinny/5285630,Zasilek-rodzinny-2021-wniosek-online-od-1-lipca.html

Aktualne wnioski

Więcej informacji w zakładce Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne