OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA REHABILITANT, FIZJOTERAPEUTA (w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych)

W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie zatrudni specjalistę rehabilitanta, fizjoterapeutę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Cena za 1 godzinę (60 minut) – 55 zł brutto

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych nie wlicza się czasu dojazdu do osoby, w stosunku do której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, ani powrotu do miejsca zamieszkania.

Charakter umowy: umowa zlecenie
Miejsce wykonywanej pracy: gmina Tarnów – miejsce zamieszkania podopiecznego
Termin: od 01.10.2021 do 31.12.2021

Ogólny zakres wykonywanych czynności:
Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
4. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania podopiecznego.
5. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu rehabilitanta, fizjoterapeuty.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i CV,
2. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Oświadczam również, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do ogłoszenia w sprawie naboru na w/w stanowisko”.
8. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA REHABILITANT, FIZJOTERAPEUTA – USŁUGI SPECJALISTYCZNE’’ należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 – lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 w terminie do 27.09.2021 r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka lub data złożenia w Ośrodku).
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne:
1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS Tarnów i na stronie internetowej gops.gminatarnow.pl

Z up. WÓJTA

mgr Beata Witkowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowie

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 (dalej: Administrator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /GOPSTarnow/skrytka, poczty elektronicznej na adres: iodo@gmina.tarnow.pl
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz.1040 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.
5. Państwa dane zgromadzone w procesie naboru na wolne stanowisko będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.