Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2022 r. kwotę 150 mln zł.
W związku z powyższym Gmina Tarnów kolejny raz wystąpiła do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem na środki finansowe w ramach ww. Programu.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Po ogłoszeniu wyników naboru wniosków rozpocznie się przyjmowanie Kart zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, które będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.