Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2022 r. kwotę 60 mln zł.
W związku z powyższym Gmina Tarnów kolejny raz wystąpiła do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem na środki finansowe w ramach ww. Programu.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Po ogłoszeniu wyników naboru wniosków rozpocznie się przyjmowanie Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, które będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.