Program „Asystent rodziny” edycja -2021 – dofinansowanie dla GOPS

Program „Asystent rodziny” edycja -2021 finansowany ze środków Funduszu Pracy
realizowany od 22.10.2021 do 31.12.2021 roku

stanowi pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, lub w rodzinach, które chcą odzyskać swoje dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Rezultatem zadania będzie:
– ukierunkowanie działań na rzecz rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, czego efektem będzie zmniejszanie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w usamodzielnianiu, w poszukiwaniu oraz utrzymaniu pracy zarobkowej
– rozwijanie i utrwalenie pozytywnych działań na rzecz rodzin i dzieci.

Wsparcie dla członków rodzin jest bezpłatne.

Wartość dofinansowania 2 880 zł
Całkowity koszt zadania 59 613,98 zł