Nabór wniosków – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje o naborze wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Program jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulacja osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizacji prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Adresaci Programu:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestników Programu

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

załatwianiu spraw urzędowych,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik programu bądź opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny ma prawo do wskazania asystenta, który nie jest członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o złożenie następujących dokumentów:

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Zakres czynności w ramach usług asystenta

Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Podpisane klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Od asystentów dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo będzie wymagane:

Zaświadczenie o niekaralności

Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym

Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.

Osoby zainteresowane proszono są o zapoznanie się z Programem “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 688 01 50

Szczegółowe informacje oraz załączniki w BIP