Nabór wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje o naborze wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Program realizowany będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik programu bądź opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny ma prawo do wskazania osoby która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, która nie jest członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie następujących dokumentów:

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Oświadczenia o wskazaniu opiekuna

Podpisane klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z Programem “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 14 688 01 50

 

Więcej szczegółów na BIP