PROGRAM ,,Korpus Wsparcia Seniorów” – dofinansowanie

Gmina Tarnów przyjęła program osłonowy na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku dla seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 82.330 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 82.330 zł.

Celem wsparcia jest :

– poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 65+,
– świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów 65+ z terenu gminy Tarnów, polegających na zapewnieniu dostępu do ,,opieki na odległość” osobom starszym 65+, przez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. ,,opasek bezpieczeństwa”,
– wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającymi z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającymi ich potrzebom.

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach modułu II będą:

– zakup 50 urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,,opasek bezpieczeństwa”,
– zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu,

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany jest ze Środków Budżetu Państwa, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw.

UCHWAŁA NR XXX/418/2022 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Tarnów