Nabór – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2023 r. kwotę 505 mln zł.

Program zapewni wsparcie następującym osobom, zwanym dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szczegóły programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008.docx

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty do 7 listopada br.

tel. 14 688 01 50
GOPS Tarnów, ul. Krakowska 19, pok. 5