Dodatek węglowy – dodatkowe informacje

Na podstawie art. 2 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego będą odbierać od wnioskodawców oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o podjęciu przez nich przed dniem 30 listopada 2022r. formalnych kroków zmierzających do ustalenia odrębnego adresu.
Za dowód w powyższej kwestii uznane zostanie m. in.:
– zawarcie umowy z biurem architektonicznym o wykonanie podziału fizycznego budynku na dwa odrębne lokale.
– wykonanie inwentaryzacji budynku (z wszystkimi lokalami) wraz z rysunkami lokali sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
– złożenie wniosku o założenie dla lokalu tzw. kartoteki lokali,
– przedłużenie zaświadczenia o samodzielności lokalu ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
– przedłożenie umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokalu (w formie aktu notarialnego),
– dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
– przedłożenie umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie,
– przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu znoszącego współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokali.