Refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych

Informujemy, iż w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzono nowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi – refundację podatku VAT (oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania, zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową).

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., skierowana jest do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Do refundacji uprawniona jest osoba, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty:

  • 2100 zł lub w przypadku gospodarstw wieloosobowych
  • jednoosobowych – nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 

Osoby uprawnione składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Krakowska 19 (Piwnice Urzędu Gminy – wejście od parkingu), nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT uprawniony załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie  refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

 

Wniosek_o_DG