Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE
308 930,97 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
308 930,97 zł

Od 1 marca 2023 r. Gmina Tarnów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany będzie w dwóch formach:
a) w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00, nie dłużej niż 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa poniżej.
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż1):
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”).

Uczestnik nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

1) Limit dotyczy godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług opieki wytchnieniowej.