Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

DOFINANSOWANIE – 358 819,65 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 358 819,65 zł

Od 1 marca 2024 r. Gmina Tarnów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany będzie w dwóch formach:
a) w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w ramach pobytu całodobowego.
Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00, nie dłużej niż 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa poniżej.
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO