Dodatek mieszkaniowy/energetyczny

 

Wnioski o dodatek energetyczny/mieszkaniowy można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pok. nr 8 parter, w godzinach pracy Urzędu, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 688 01 25.

Urząd Gminy Tarnów informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:
1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm. );
2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł miesięcznie,
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesięcznie,
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku:

1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2. w kasie Urzędu Gminy Tarnów

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

 

Wniosek dodatek mieszkaniowy

Wniosek dodatek energetyczny

Zmiana wielkości liter
Kontrast