Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech) dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – GOPS.271.1.2023

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130.000.00 złotych, przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: dostawę węgla kamiennego – orzech dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup łącznie 35 ton węgla kamiennego – orzech (granulacja 50 -80 mm, wartość opałowa min. 26 MJ/kg, zawartość popiołu max. 8%, zawartość siarki max. 0,6%) w okresie od 2 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz z dostawą pod wskazany adres na terenie gminy Tarnów i rozładunkiem na koszt oferenta, klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazanym przez Zamawiającego.
Dostawy jednorazowe – minimalna ilość 0,5 tony.
Oferta winna zawierać cenę jednostkową węgla za jedną tonę wraz z dostawą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy w granicy 30% (w zależności od potrzeb i wydanych decyzji administracyjnych).
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto przy zachowaniu odpowiedniej jakości węgla. Cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

2. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 20 września 2023 roku.

3. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 pok. nr 5 w godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 lub w formie elektronicznej na adres: gops@gmina.tarnow.pl
Formularz ofertowy należy sporządzić w formie pisemnej i podpisać przez osobę uprawnioną do składania ofert.