Fundusz alimentacyjny

Wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku uprawnionych osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):
• akt małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, wyrok orzekający rozwód bądź separację,  kserokopia prawomocnego wyroku lub ugody o alimentach,
• zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2020 r.,
• zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA,
• nakaz płatniczy za 2020 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2020 r.
• zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym,
• osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2020 r.,
Ponadto:

W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2020 a w 2021 r.  podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2020 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.
W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2020).

Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego aktualnie przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, – 2020 r. uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.

Wypłacane świadczenia są finansowane ze środków budżetu Państwa

 

Wnioski