Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje :
Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Osobą uprawnioną jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku okazało się bezskuteczne.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje na okres świadczeniowy trwający od 1 października danego roku do 31 września następnego roku na podstawie złożonego wniosku uzupełnionego o niezbędne dokumenty.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, gdy osoba uprawniona :
· została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
· zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują pod warunkiem, że miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł o kwotę nie wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku uprawnionych osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.
Do wniosku należy dołączyć (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):
• akt małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, wyrok orzekający rozwód bądź separację, kserokopia prawomocnego wyroku lub ugody o alimentach,
• zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2022 r.,
• zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA,
• nakaz płatniczy za 2022 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2022 r.
• zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym,
• osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2022 r.,
Ponadto:
W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2022 a w 2023 r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2022 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.

W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2022).
Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego aktualnie przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, – 2022 r. uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.

Wypłacane świadczenia są finansowane ze środków budżetu Państwa

 

Wnioski