Zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej mające na celu wspieranie osób i rodzin w kierunku zmierzającym do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania te realizowane są poprzez:
– dokonanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
– przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy
– współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami w tym pozarządowymi oraz kościelnymi
– prowadzenie pracy socjalnej

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy tez majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości ośrodka pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.Obowiązkiem świadczeniobiorców jest również informowanie pracownika socjalnego o wszelkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej.