Posiłek w szkole i domu

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter
całoroczny.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane
są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków
w szkołach.
Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, jak i te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność),
niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków. Program przewiduje również możliwość zwiększenia przez wojewodę proponowanej kwoty dotacji w wysokości do 5% dla gmin, które realizują posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach w ramach modułów 1 i 2.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

UCHWAŁA NR XLVIII/649/2023 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Tarnów 2024-01-04

UCHWAŁA NR XLVIII/648/2023 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 w Gminie Tarnów 2024-01-04

UCHWAŁA NR XLVIII/647/2023 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 w Gminie Tarnów

*tekst pochodzi z https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu