Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby zgłoszonej ( wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest uzależniona od alkoholu) – obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów w Tarnowie prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące nadużywania alkoholu przez osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie gminy Tarnów.Wnioskodawcą w powyższej sprawie może być:
osoba pełnoletnia,
członek rodziny,
sąsiad,
Policja,
przedstawiciel organizacji pozarządowej,
kurator itp.
pracownik socjalny.

W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy wypełnić stosowny wniosek w którym trzeba krótko opisać sytuację osoby nadużywającej alkoholu( wpływ nadużywania alkoholu na rodzinę i ewentualny jej rozkład, demoralizacja małoletnich dzieci, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, okres od kiedy osoba ta nadużywa napojów alkoholowych, za co je nabywa).
Należy również podać dokładny adres zgłaszanej osoby oraz dwóch świadków ( muszą być to osoby pełnoletnie, wyrażające zgodę na wystąpienie w charakterze świadka przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie i ewentualnie przed Sądem, a także mogą potwierdzić fakt nadużywania alkoholu przez osobę zgłoszoną do leczenia).
Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną ( np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, gdzie jest zapis o nadużywaniu alkoholu ).

Wniosek należy podpisać i złożyć lub przesłać na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie, ul. Krakowska 19 .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie ustala termin pierwszego posiedzenia, na które wzywani są podani w sprawie świadkowie.

Na kolejne posiedzenie wzywa się osobę, której wniosek dotyczy i w zależności od jej stanowiska (możliwość podjęcia dobrowolnego leczenia, skierowanie do biegłych sądowych a następnie w razie wystąpienia stosownych przesłanek skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Tarnowie o orzeczenie przymusowego leczenia w warunkach zamkniętych) – Komisja podejmuje stosowną decyzję.

Równocześnie Komisja występuje do Policji z zapytaniem o sytuację w miejscu zamieszkania osoby zgłoszonej, Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie – czy zainteresowana osoba podjęła leczenie w Placówce.

Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

tel: 14 688 01 52
e-mail: hpinas@gmina.tarnow.pl

 

Do pobrania:

wniosek