Dokumenty/Prawo

paragraf

 

 

 

 • Uchwała Nr XXVI/354/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 października 2021r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr XXII/315/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnów na latach 2021-2025
 • Uchwała Nr XXII/314/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego funkcjonowania Dziennego Domu “Senior+” w ramach Wieloletniego Programu “Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2021.
 • Uchwała Nr XXII/313/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 • UCHWAŁA NR XXI/296/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 • Uchwała Nr XXI/297/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
 • UCHWAŁA NR XIX/259/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 • UCHWAŁA NR XI/163/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 • UCHWAŁA NR XII/148/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Tarnów na lata 2015-21
 • UCHWAŁA NR XV/187/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
 • Ustawa o o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -500+
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
Zmiana wielkości liter
Kontrast