Program wsparcia dzieci – wnuków i prawnuków – byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Tarnów wystąpiła z wnioskiem w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Jest on finansowany z funduszu UE. Projekt dotyczy sfinansowania w 100% zakupu sprzętu komputerowego: 30 sztuk laptopów dla dzieci: wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR, zamieszkałych na terenie gminy Tarnów.

Aby wziąć udział w projekcie rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć
w Urzędzie Gminy Tarnów, w pokoju nr 101:
1) Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – wg załącznika nr 7,
lub w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:
2) oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wg załącznika nr 8.
Program dotyczy dzieci, które w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym nie korzystały z innych, podobnych projektów i nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych. Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć również: dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR rodziców, dziadków lub pradziadków dziecka zgłoszonego do programu. Takimi dokumentami mogą być kopie dokumentów np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa itp.

Na terenie gminy Tarnów w przeszłości funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PPGR) w miejscowościach: Tarnowiec, Koszyce Małe i Radlna.

Bliższe informacje: tel: 14 688 01 60

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr