Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, że w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Ośrodek planuje, że Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika Programu w 2024 r. wynosi 240 godzin.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r.
Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 1 grudnia 2023 r.
Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Tarnowie pod numerem telefonu tel. 14 688 01 50.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2023 r. włącznie.

Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy w 2024 r.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj – link: http://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024