Program „Opieka wytchnieniowa”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie opieki całodobowej – w drugiej połowie roku 2020.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnieniowej”.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów do 10.06.2020 r. drogą pocztową lub mailową na adres gops@gmina.tarnow.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka – GOPS w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 01 50 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19, w godzinach: pon. 8:30 – 16:30, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

 

Dokumenty:

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby/dziecka niepełnosprawnej.

2. Karta oceny stanu dziecka osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

3. Karta zgłoszenia do Programu opieka wytchnieniowa

4. Oświadczenie – RODO