Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024r.

Procedura załatwiania spraw związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia.
Podstawa prawna :
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2023 r., poz. 390 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U.2021 r. poz. 1481 );
• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. 2023 poz. 1340 )
• Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (MP 2023 poz. 1224 )
1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu sprawowanej opieki nad osobą  niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się:
• orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

• albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia może być zatrudniona na podstawie umowę o pracę, umowę zlecenie czy dzieło, może prowadzić działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne. Może również mieć uprawnienie do renty, renty rodzinnej, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
2. Osoby uprawnione do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne:
• matka albo ojciec,

• inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

• opiekun faktyczny dziecka,

• rodzina zastępcza,

• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

• dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

• dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
3. Wysokość świadczenie pielęgnacyjnego:
Od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w wysokości 2988 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde dziecko niepełnosprawne w rodzinie tj.:
Osobom, wymienionym powyżej i  sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
4. Okres na jaki przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne.
Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku lub jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o świadczenie, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony to wtedy ustala się świadczenie ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia dziecka.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocyspołecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
3. osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
4. na osobę wymagającą opieki inna osoba inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

1. Wymagane dokumenty:
• wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie odpowiednio organizatora rodzinnej pieczy o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426), o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym, wraz z datą umieszczenia – w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
• inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wypłacane świadczenia są finansowane ze środków budżetu Państwa.

tel: 14 688 01 51