Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie poszukuje osób do pracy w charakterze: rehabilitanta

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie poszukuje osób do pracy w charakterze: rehabilitanta w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2023 r., poz.395)

I. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie należało:
rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.
Usługi są świadczone w oparciu o decyzje administracyjne wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w miejscu zamieszkania osób korzystających.

II. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

III. Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
1.Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: rehabilitanta, fizjoterapuety.
2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

IV. Okres obowiązywania umowy : od 19 lutego 2024 r. do grudnia 2024 r. ( okres na jaki będzie zawarta umowa zależy od wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa).

V. Wymagane dokumenty.
1. Aktualne CV ( w przypadku osoby fizycznej ).
2. Kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu dokumentujących posiadane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami o danym rodzaju schorzenia.
4. Oświadczenie o niekaralności następującej treści: Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów lub e-mail na adres gops@gmina.tarnow.pl. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 146880150

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowie
Beata Witkowska