Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – dotacja 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał na 2019 r. dotację w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowanego  ze środków Wojewody.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacją programu polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki w wysokości 364 192 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.
Wkład własny Gminy w realizację zadania to 150 000 zł.