Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech) dla klientów GOPS

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: dostawę węgla kamiennegoorzech dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup łącznie 27 ton węgla kamiennego – orzech w okresie od
15 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z dostawą pod wskazany adres na terenie gminy Tarnów i rozładunkiem na koszt oferenta, klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazanym przez Zamawiającego.

Dostawy jednorazowe – minimalna ilość 0,5 tony.
Oferta winna zawierać cenę jednostkową węgla za jedną tonę wraz z dostawą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w zależności od potrzeb) zmniejszenia lub zwiększenia dostawy w zależności od wydanych decyzji administracyjnych w granicy 30%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto przy zachowaniu odpowiedniej jakości węgla. Cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

2. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 14 października 2019 roku.

3. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19 pok. nr 5 osobiście w godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 lub w formie elektronicznej na adres: gops@gmina.tarnow.pl

Formularz ofertowy należy sporządzić w formie pisemnej i podpisać przez osobę uprawnioną do składania ofert.