Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 roku i ustawy z dnia 15 września br. informujemy, że jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania – więcej – dodatkowe informacje  na końcu artykułu.

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wypłata nastąpi do 60 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego oprócz złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Wpisy będą podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie,  ul. Krakowska 19 – punkt konsultacyjny – wejście od podwórza, za pomocą Poczty Polskiej oraz online (przez e-PUAP, Empatia).

 

 

Wniosek o dodatek węglowy – pdf

Wniosek_o_dodatek_węglowy(1) – wer. docx

Wniosek_o_dodatek_węglowy -ver doc

Ustawa – dodatek węglowy

Ustawa  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  Dz.U.2022.1967

E-puap instrukcja wysyłki

 

Dodatkowe informacje (11-2022)

Na podstawie art. 2 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego będą odbierać od wnioskodawców oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o podjęciu przez nich przed dniem 30 listopada 2022r. formalnych kroków zmierzających do ustalenia odrębnego adresu.
Za dowód w powyższej kwestii uznane zostanie m. in.:
– zawarcie umowy z biurem architektonicznym o wykonanie podziału fizycznego budynku na dwa odrębne lokale.
– wykonanie inwentaryzacji budynku (z wszystkimi lokalami) wraz z rysunkami lokali sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
– złożenie wniosku o założenie dla lokalu tzw. kartoteki lokali,
– przedłużenie zaświadczenia o samodzielności lokalu ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
– przedłożenie umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokalu (w formie aktu notarialnego),
– dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
– przedłożenie umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie,
– przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu znoszącego współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokali.