Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 roku i ustawy z dnia 15 września br. informujemy, że jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wypłata nastąpi do 60 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego oprócz złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Wpisy będą podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie,  ul. Krakowska 19 – punkt konsultacyjny – wejście od podwórza, za pomocą Poczty Polskiej oraz online (przez e-PUAP, Empatia).

 

 

Wniosek o dodatek węglowy – pdf

Wniosek_o_dodatek_węglowy(1) – wer. docx

Wniosek_o_dodatek_węglowy -ver doc

Ustawa – dodatek węglowy

Ustawa  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  Dz.U.2022.1967

E-puap instrukcja wysyłki