Superwizja i szkolenia specjalistyczne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tarnów

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – Gminny Zespół Interdyscyplinarny biorą udział w specjalistycznych szkoleniach w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W zakresie szkoleń omówione zostaną szczegółowe zagadnienia w następujących obszarach:

− profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy;
− zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy;
− etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie;
− przemoc wobec dziecka;
− przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
− współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
− prawne aspekty przeciwdziałania przemocy
− rola superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jako metody wsparcia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Celem programu jest  zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.

Organizator – Regionalny ośrodek polityki społecznej w Krakowie w ramach działań własnych dofinansowanych z budżetu państwa w ramach krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2022r.

 

Strona ROPS w Krakowie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022