Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
DOFINANSOWANIE
354 500,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
354 500,98 zł

Od 1 marca 2023 r. Gmina Tarnów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie rozpoczyna realizację zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystencji osobistej, finansowanych ze środków Funduszu, przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:
a) 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
b) 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) 360 godzin rocznie dla:
• osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę świadczoną w ramach Programu.