Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – dotacja 2020

Na 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dofinansowanie w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacją programu polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki w wysokości 461 862 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.
Wkład własny Gminy w realizację zadania to 130 000 zł.