Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.
Celem dotacji jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.
Środki w wysokości 76 140 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.