Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2020 – dofinansowanie dla GOPS

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2020
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

realizowany od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku

stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów z terenu Gminy Tarnów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi (dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej Program.

Środki na realizację zadania pochodzą w 80% z Funduszu Solidarnościowego a 20% w ramach wkładu własnego Gminy Tarnów.

Wartość dofinansowania 129 723 zł
Całkowity koszt zadania 161 833 zł

 Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne.