Specjalistyczne usługi opiekuńcze – edycja 2020 – dofinansowanie

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – edycja – 2020
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

stanowi wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego tj. 2112 zł miesięcznie na członka rodziny lub 2804 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej.
Środki na realizację zadania pochodzą w 50% z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych a 50% w ramach wkładu własnego Gminy Tarnów.

Wartość dofinansowania 22 550 zł
Całkowity koszt zadania 45 100 zł