Pozyskano fundusze na nowy program opieki wytchnieniowej

 

 

Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na terenie gminy Tarnów – dzięki pozyskanym funduszom – jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi blisko 70 tys. zł – 80% całkowitego kosztu realizacji zadania w łącznej kwocie ponad 85 tys. zł.
Głównym celem programu jest pomoc członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności mieszczących się w skali Barthela od 0 do 40 pkt. W gminie Tarnów wsparciem zostało objętych 21 chorych, należą do nich osoby niefunkcjonujące samodzielnie, wymagające stałej opieki. Ich opiekunowie to najczęściej członkowie rodziny, którzy podporządkowują swoje życie opiece nad bliską osobą, żyją więc w warunkach ciągłego obciążenia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Program ten ma stanowić dla nich możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że w dziennym rozkładzie zajęć, który dostosowany jest do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mieli zapewnione zastępstwo przy pacjencie, a co za tym idzie – będą mogli znaleźć chwilę dla siebie. Ma to tym większe znaczenie, że niejednokrotnie nie są oni w stanie załatwić pilnych spraw prywatnych czy urzędowych ze względu na brak możliwości zostawienia osoby chorej bez opieki.
– Cieszę się, że dzięki pozyskanym środkom możemy pomóc nie tylko osobom niepełnosprawnym, lecz także ich opiekunom. Mam nadzieję, że choć na chwilę uda nam się odciążyć tak bardzo zmęczonych członków rodzin czy opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą chorą – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska.
Program pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” w gminie Tarnów świadczony jest dla 21 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Trwa od lipca do końca roku, łączna liczba godzin do wykorzystania w ramach programu to 3080